test

Oct 20, 2017


\h-{]-`    

hy-XykvX Imc-W-§-fm ]nt¶m-¡m-hØ t\cn-Sp¶ Ip«n-IÄ¡v ssI¯m§p \ÂIn Ahsc ]T-\-¯nsâ apJy-[m-c-bn-se-¯n-¡p-hm-\pÅ BÀ.-Fw.-F-kv.-F bpsS ]²Xn-bmWv \h-{]-`. ]T-\-¯n ]nt¶m¡w \n¡p¶ H³]Xmw ¢mknse Ip«nIÄ¡mbmWv \h-{]-` hn`m-h\w sNbvXn-«p-Å-Xv. ]T\ ]nt¶m-¡m-hØsb \yq\-X-bmbn ]cn-K-Wn-¡msX ]Tn-Xm¡Ä¡v Icp-Xepw kwc-£-Whpw \ÂIn ]T-\-{]-hÀ¯-\-§-fn XmXv]-cyhpw ]T-\-]p-tcm-K-Xnbpw Dd-¸m-¡p-I-sb-¶-XmWv  \h-{]-` ]²-Xn-bn-eqsS -BÀ.-Fw.-F-kv.-F e£y-an-Sp-¶-Xv.-am-Xr-`m-j,- Cw-¥o-jv,KWn-Xw,-imkv{Xw F¶o hnj-b-§-fn ASn-Øm\ Bi-b-§Ä Dd-¸n-¡p-¶-Xn\v ]²Xn e£y-an-Sp-¶p.-\n-ÝnX ss\]p-Wn-Ifpw ]T\t\«-§fpw ssIh-cn-¡msX DbÀ¶ ¢mkp-I-fn F¯p¶ ]Tn-Xm-¡Ä¡v hnj-bm-Sn-kvYm-\-¯n ]T\ ]n´pW \ÂIn AhÀ ]T\t\«-§Ä BÀPn-¨p-sh¶v Dd-¸p-h-cp-¯p-I-bmWv Cu ]²-Xn-bpsS {]tXy-I-X.

        ]²Xn-bpsS PnÃm-Xe DZvLmS\w 20/10/2017 \v cmhnse 10.00 aWn¡v PnÃm ]©m-b¯v {]kn-Uâv {io.-F.]n D®n-Ir-jvW³ AhÀIÄ \nÀh-ln-¨p. sshkv {]kn-Uâv {ioa-Xn.-k-¡o\ ]p¸m-S³ A[y-£-X hln-¨p.NS-§n PnÃm ]©m-b¯v  hnI-k-\-Imcy ÌmânwKv I½nän sNbÀam³ {io.-D-½À Ad-¡Â,hn-P-b-t`cn tImÀUn-t\-äÀ {io.-Sn.-k-eow,-a-e-¸pdw PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kÀ {io.-sI.]n _me-Ir-jvW³,-hn-hn[ A[ym-]I kwL-S\m {]Xn-\n-[n-IÄ F¶n-hÀ kw_-Ôn-¨p.Un.-C.H s{Sbv\n {io.-C-{_mlow \µn tcJ-s¸-Sp-¯n.PnÃ-bnse Kh-¬saâv,- F-bvUUv kvIqfp-I-fp-I-fnse \h-{]` tImÀUn-t\-äÀamÀ NS-§n k¶n-ln-X-cm-bn-cp-¶p.BÀ.-Fw.-F-kv.F Akn-Ìâv t{]mPIvSv Hm^o-kÀ {io.-c-Xv\m-I-c³ ]²-Xn-bpsS Dt±-i-e£y§Ä hni-Zo-I-cn-¨p.


Oct 17, 2017


kvs]jy FPyp-t¡-äÀam-cpsS \nb-a\w

   ae-¸pdw PnÃm hnZym-`ymk D]-U-b-d-IvS-dpsS Imcym-e-b-¯n BÀ.-Fw.-F-kv.F t{]mP-IvSn\v Iogn IcmÀ hyh-Ø-bn 64 sF.-C.-Un.-Fkv  dntkmgvkv A[ym-]IcpsS Hgn-hn-te¡v \nb-a\w \S-¯p-¶p.

tbmKyX:---- 
\nÝnX hnj-b-¯n _ncp-Zm-\-´c _ncp-Zhpw _n.-FUpw(kvs]jy FPyq-t¡-j³) A-sÃ-¦n _n.-FUv(P-\-dÂ) kvs]jy FPyq-t¡-j-\n 2 hÀjs¯ Unt¹ma
i¼fw: 28,815/---þ
    XmXv]-cy-ap-Å-hÀ tbmKy-X-bpsS ]IÀ¸v klnXw PnÃm t{]mPIvSv Hm]o-kÀ, -BÀ.-Fw.-F-kv.F PnÃm Hm^o-kv,-a-e-¸p-dw,676519 F¶ hnem-k-¯n 26/10-/2017 \v ap¼mbn At]-£n-t¡-­-Xm-Wv. At]-£n-¨-hÀ¡pÅ A`n-apJw 30/10/2017,31/10/2017 Xo¿-Xn-I-fn-embn ae-¸pdw PnÃm hnZym-`ymk D]-U-b-d-IvS-dpsS Imcym-e-b-¯n \S-¡pw. 

                                                          
                                         Akn-Ìâv s{]mPIvSv Hm^okÀ

                                            BÀ.Fw.Fk.vF ae-¸pdw                                                        
                                                                                                                              

May 30, 2017

Vayanotsavam-Sahavaasa Camp 2017


         BÀ.Fw.-F-kv.F bpw  tIcf tÌäv _pIvamÀ¡pw kwbp-à-ambn 3 Znh-ks¯ hmb-t\m-Õ-hw-þ-k-l-hmk Iym¼v kwL-Sn-¸n-¨p.Iym¼nsâ DZvLm-S\w {]ikvX Ihn {io.aW¼qÀ cmP³ _m_p \nÀh-ln-¨p.-Pn-Ã-bnse hnhn[ kvIqfp-I-fn \n¶v 25 Ip«n-Isf sXc-sª-Sp-¯mWv Iym¼v kwL-Sn-¸n-¨-Xv.-BZy Zn\-¯n aW¼qÀ cmP³ _m_phpam-bpÅ kwhm-Z-¯n\v tijw Iym¼v Ub-d-IvSÀ IrjvW So¨À skj-\p-IÄ ssIImcyw sNbvXp.-mw Zn\w kÀK kwhm-Z-¯n {io.-d-Òm³ InS-§bw A\p-`-h-§Ä ]¦p-sh-¨p.- dnhyp X¿m-dm-¡p¶  hn[-s¯-¡p-dn¨v hmb-\m-h-k´w F¶ skj-\n {io.-^-k dÒm³ hni-Zo-I-cn-¨p.aq¶mw Zn\w \mS³]m«p-I-f-cn-bn IrjvW³]c-¸-\-§m-SnbpsS t\Xr-Xz-¯nepÅ Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ Iym¼n\v \nd-¸-In-t«In.video

videoOct 5, 2016

Mar 22, 2016

Self Defence Training-One Day Orientation Class to Instructors


A one day orientation class has been conducted for  the Instructors of the self defence program on 16/01/2016 ,2.00 p.m at scout and guides hall,Malappuram. RMSA DPO ,Sri.Safarulla.P and APO ,Dr.Zuhrabanu.K.P handled the orientation program.

Mar 14, 2016

Second Phase of Head Masters Leadership Development Training 2015-16

The second Phase of Head Masters Leadership development programme was conducted from 08/02/2016 to 10/02/2016 at District Panchayath Conference Hall,Malappuram. All the Head Masters participated in first phase of training were also present in the second phase training. Official Inauguration of  the training was done by Malappuram District Panchayath Secretary Sri.Unnikrishnan. 
Inauguration by Sri.Unnikrishnan(District Panchayath President)


Felicitation by Smt.Sakeena Pulpadan

RP Ashraf sir Taking over the session

First day,s report presentation by Smt.Rukkiya Teacher

Feb 9, 2016

Plan Preparation 2016-17

As part of plan preparation for the academic year of 2016-17, a meeting of DDE,APO RMSA,DIET faculty,District IT@School Co-ordinator,DPO SSA,DEOs and Various Club Secretaries were conducted on 03/02/2016 at RMSA District Office, Malappuram.